FIDMAG
cibersam


Comparteix aquesta pàgina

Versión en español

T’han diagnosticat un trastorn obsessivo-compulsiu(TOC)? Vols rebre tractament psicològic intensiu amb experts?

Llegeix, si us plau, aquesta informació.

Busquem persones (adultes, nens/es i/o adolescents) que hagin rebut un diagnòstic de trastorn obsessivo-compulsiu (TOC) per part d’un/a professional (metge/essa, psiquiatre/a i/o psicòleg/oga) i vulguin participar en un projecte d’investigació on s’ofereix tractament psicològic intensiu (fins a 20 hores de tractament durant aproximadament 1 mes) per part d’un psicòleg/oga amb experiència.


Qui pot participar en el projecte?

Adults, nens/es o adolescents (amb el consentiment dels pares si són menors d'edat) que tinguin un diagnòstic de TOC i no estiguin actualment rebent tractament farmacològic per al TOC.


Qui s’ocupa del projecte?

Aquest és un projecte d’investigació on participen investigadors i professionals de tres centres clínics/d´investigació de Barcelona: Hospital de Bellvitge/Fundació IDIBELL; FIDMAG Germanes Hospitalàries Research Foundation i Hospital Clínic de Barcelona/Fundació Clínic/IDIBAPS. Els investigadors que lideren el projecte són els/les doctors/es Carles Soriano-Mas (csoriano@idibell.cat), Edith Pomarol-Clotet (epomarol-clotet@fidmag.com) i Luisa Lázaro i Miquel A. Fullana (LLAZARO@clinic.cat, mafullana@clinic.cat). El projecte ha estat aprovat pel comitè d´Etica de l´Hospital de Bellvitge (codi PR423/17) i de l´Hospital Clínic (codi HCB/2018/0681).


Què implica participar?

Una vegada haguem comprovat que compleix tots els criteris per participar en el projecte i li haguem donat tota la informació necessària, si decideix participar vostè serà “aleatoritzat/ada” (és a dir,assignat a l’atzar, com si llencéssim una moneda a l’aire) a rebre tractament “immediatament” o a “esperar” (sense rebre tractament) durant 1 mes. Si a vostè li toca “esperar”, després d’aquest mes podrà rebre el mateix tractament que si li hagués tocat rebre’l “immediatament”.

Com a part del projecte d’investigació, a les persones que participin els hi demanarem que es facin una prova de ressonància magnètica (un “scanner” cerebral no invasiu, que no implica cap mena de punxada ni cap altre mena d´intervenció similar) abans i després del tractament psicològic. Un dels objectius del projecte és veure quins canvis es produeixen al cervell amb el tractament. Als participants també els hi demanarem que emplenin alguns qüestionaris.


Quin tipus de tractament psicològic s’ofereix?

El tractament psicològic que oferim en el projecte és el que es coneix com “teràpia cognitivo-conductual” i implica afrontar progressivament les situacions que la persona amb TOC li causen ansietat i aprendre formes diferents de manejar aquestes situacions. En aquest tractament, el/la pacient, amb l’ajut del psicòleg/oga, es va marcant uns objectius i practicant cada dia “a casa” les tècniques que va aprenent a la consulta.

Aquest tractament està reconegut com el tractament més eficaç per a les persones amb TOC. En aquest projecte no estem valorant si el tractament és eficaç (això ja s’ha comprovat en nombrosos estudis científics), el que estem valorant és si el tractament es pot fer de manera “intensiva”.


Quan temps dura el tractament psicològic? Quina implicació necessita?

Oferim als participants fins a un màxim fins un màxim de 20 hores “presencials” (en persona) amb un psicòleg/oga al llarg d’un mes. Durant el mes que duri el tractament, tindrà contacte amb el seu psicòleg/oga vàries vegades per setmana, pel que és important que pugui desplaçar-se regularment al centre on faci el tractament. També és important que tingui temps (aproximadament una hora) de fer cada dia alguns exercicis relacionat amb el tractament.


On es fa el tractament?

El tractament psicològic es fa a Barcelona. En el cas del/de les nens/es i adolescents, el tractament psicològic es farà al Servei de Psiquiatria i Psicologia Infantil i Juvenil de l´Hospital Clínic de Barcelona. En el cas dels adults, el tractament es farà en dispositius del FIDMAG Germanes Hospitalàries Research Foundation.


Què passa després del tractament?

En la majoria de casos, el professional que l’hagi atès no el podrà seguir veient de manera continuada al seu centre, però si el podrà informar sobre les passes a seguir/quins professionals contactar, etc.


Què faig si...
...crec que podria tenir un TOC però no n’estic segur/a

Abans de participar en el nostre projecte, és important que algun professional amb experiència valori si té (o no) un diagnòstic de TOC. El projecte està dirigit només a persones amb aquest diagnòstic.


...m’han diagnosticat un TOC però estic rebent tractament farmacològic?

Al nostre projecte només poden participar persones que no estiguin reben tractament farmacològic per al TOC. Però si està prenent algun altre fàrmac per altres problemes (per exemple, pastilles per dormir), és possible que pugui participar.


...el professional que m’atén actualment vol saber més sobre el projecte?

El professional pot posar-se en contacte directament amb un dels investigadors que coordinen el projecte, el Dr. Miquel A. Fullana (mafullana@clinic.cat).


On puc trobar més informació sobre el TOC?

Pot trobar més informació sobre el TOC a la web de l Hospital Clínic:
https://www.clinicbarcelona.org/ca/asistencia/malalties/trastorn-obsessivocompulsiu-toc


Com puc participar o posar-me en contacte amb vosaltres?

Empleni el formulari de sota i una investigadora (psicòloga) del nostre equip el/la contactarà.


No tinc un TOC però m’agradaria ajudar en la investigació

En aquest projecte també necessitem persones que no tinguin cap problema de salut mental important per participar com a "controls". Si li agradaria participar a l´estudi com a control, empleni el formulari de sota, especificant que li agradaria participar com a control.


Formulari de contacte:


Nom:
Cognom(s):
Data de naixement:
Un email de contacte:
Telèfon de contacte 1:
Telèfon de contacte 2:
Vull participar com a control:
Comentaris

Accepto els termes i condicions.

Avís Legal: En compliment de la Llei Orgànica LOPDGDD 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia de Drets Digitals, i del RGPD 2016/679 Reglament General de Protecció de Dades, la Fundació per a la Investigació i la Docència Maria Angustias Giménez (FIDMAG Germanes Hospitalàries), li informa dels següents aspectes:

- Les dades de caràcter personal que es recullin en el present document o en el formulari web seran tractades per FIDMAG Germanes Hospitalàries, Fundació per la Investigació i la Docència Maria Angustias Giménez, amb domicili a Avinguda del Jordà número 8, 08035 Barcelona, telèfon 936 529 999 ext. 1486 i correu electrònic fundacio@fidmag.com, i es tractaran exclusivament amb la finalitat de ser utilitzades per a donar resposta a la seva consulta i/o sol·licitud. El responsable de tractament ha designat un Delegat de Protecció de Dades amb qui es pot contactar a través de l'adreça de correu electrònic dpd@fidmag.com.

- Entenem que ens garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent vostè el responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte en un altre cas.

- Les dades personals subministrades són absolutament confidencials i no seran cedides a terceres empreses ni entitats.

- Vostè tindrà dret d'accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, portabilitat i d’oposició de les seves dades mitjançant un escrit adreçat a FIDMAG Germanes Hospitalàries, Avinguda del Jordà número 8, 08035 Barcelona, amb un termini màxim de resposta de 30 dies. En cas que consideri que en algun moment es vulneren els seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.


Amb la col·laboració de: FIDMAG, CIBERSAM